Stówka na Start

Regulamin konkursu


Ostatnia aktualizacja: 12 Lut 2015r, godz. 17:58

§1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu „STÓWKA NA START”  jest CONEA SP. Z O.O. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97-300,
  ul. Miedziana 13 o identyfikatorze podatkowym NIP 7712523258.
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które na podstawie zawartych odrębnych umów wspierają działania Organizatora.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja witryny www.drewnianedomykanadyjskie.pl i zachęcenie osób do poszerzania wiedzy na temat budowy domów technologią kanadyjską.
 4. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające profil na znanym portalu społecznościowym facebook.com

§2
Organizacja konkursu i zasady przyznawania nagród

 1. Rejestracja uczestników konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.drewnianedomykanadyjskie.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 3. Dane zbierane podczas rejestracji na www.drewnianedomykanadyjskie.pl/konkurs, tj. imię, nazwisko, data przystąpienia do konkursu i adres mail będą usunięte po rozstrzygnięciu konkursu. Posłużą tylko i wyłączenie do wylosowania zwycięzcy konkursu i nie będą wykorzystywane do innych celów. Adres mail jest niezbędny do kontaktu z wygranym uczestnikiem, a także do rozpoznania osoby, ponieważ imię i nazwisko w skrajnym przypadku może być takie samo i rozróżnienie zwycięzcy odbędzie się poprzez identyfikację adresu mail. Adres mail nie będzie nigdzie publicznie udostępniany.
 4. Algorytm komputerowy wylosuje spośród wszystkich osób zarejestrowanych na www.drewnianedomykanadyjskie.pl/konkurs pięć osób w kolejności od 1 do 5. Kolejno od miejsc jeden do pięć osoby zostaną zweryfikowane, czy spełniły warunki konkursu zawarte w  §2 pkt. 2. Jeśli osoba wylosowana nie spełniła warunków konkursu, weryfikujemy kolejne osoby. Jeśli spośród wylosowanych osób nikt nie spełnił warunków konkursu, losowanie wykonujemy jeszcze raz.
 5. W konkursie nagród nie mogą otrzymać osoby powiązane z ORGANIZATOREM konkursu, rodzina znajomi, których to ORGANIZATOR sam indywidualnie będzie określał.
 6. Algorytm losujący, to zwykłe zapytanie do bazy danych MySQL, polegające na zastosowaniu metody losowego wyboru 5 rekordów z bazy:
  „SELECT imie,nazwisko FROM uczestnicy_konkursu ORDER BY RAND() LIMIT 5;”
  Opis: wyznacz imię i nazwisko z tabeli, w której zarejestrowali się uczestnicy, posortuj losowo i wyświetl pięć wyników.
 7. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz, tożsamość oraz maile będą sprawdzane przez specjalny algorytm komputerowy oraz przez ORGANIZATORA
 8. Ostateczny termin rejestracji upływa 15.02.2015r. o godzinie 19:59.(niedziela)
 9. Losowanie, które każdy będzie mógł śledzić na bieżąco uruchomi się automatycznie o godz. 20:00 pod adresem www.drewnianedomykanadyjskie.pl/losowanie
 10. Automatycznie zo zakończeniu losowania system wyświetli imiona i nazwiska pięciu wylosowanych osób.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po weryfikacji wylosowanych uczestników, jednak nie póniej niż 16 lutego 2015r. do godziny 12:00
 12. Imię i Nazwisko zwycięzcy niniejszego konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowejwww.drewnianedomykanadyjskie.pl/konkurs
 13. Zwycięzca konkursu dodatkowo zostanie powiadomiony poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. 
 14. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na stronie www.drewnianedomykanadyjskie.pl/konkurs
 15. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawiciela ORAGANIZATORA, który będzie jej przewodniczącym oraz z członków, po jednym reprezentancie tych Partnerów, którzy ufundują nagrody w danej edycji konkursu, zgodnie z zawartymi umowami o współpracę. Jeśli zaś nie ma żadnych parterów, kapitułę konkursowa stanowi przedstawiciel ORGANIZATORA.
 16. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.

§ 3
Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.drewnianedomykanadyjskie.pl/regulamin_konkursu
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.