18 MAJ

Jak przyłączyć wodę i prąd do działki według nowego prawa budowlanego?

Nowe prawo budowlane pozwala na pewną dowolność w podejmowaniu decyzji o sposobie podłączenia mediów do działki. W tym artykule znajdziesz wszystko co musisz wiedzieć, by podłączyć prąd i wodę do działki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Znowelizowane prawo budowlane miało przede wszystkich usprawnić i przyśpieszyć proces budowy. Tym razem mam dla Was kolejną garść praktycznych informacji. W moim odczuciu temat ważny, bo w kwestii przyłączy mediów na działce sporo się zmieniło…

Budowa przyłącza ze zgłoszeniem czy bez niego?

Artykuł 29. Ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane mówi jasno. Nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych i telekomunikacyjnych). I nie ma znaczenia czy inwestycja związana jest z obiektem budowlanym czy z niezabudowaną działką.

A co do wyboru budowy przyłącza ze zgłoszenie lub bez niego? Może odpowiedź Cię zaskoczy, ale okazuje, że można zrobić tak i tak. Wszystko zależy od Ciebie. Przejdźmy jednak do szczegółów.

W przypadku budowy przyłączy ze zgłoszeniem

Jeśli podejmiesz decyzję o budowie przyłączy na podstawie zgłoszenia, ważne abyś zapoznał się z artykułem 30 Prawa budowlanego. To właśnie na jego podstawie podejmować będziesz kolejne kroki.

W oparciu o art. 30 prawa budowlanego przy budowie przyłączy ze zgłoszeniem należy:

  • zgłosić budowę do odpowiedniego (ze względu na lokalizację nieruchomości) organu administracji architektoniczno-budowlanej – do starosty, wojewody lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  • w zgłoszeniu uwzględnić – zakres, rodzaj, sposób wykonania, a także termin rozpoczęcia robót budowlanych;
  • dostarczyć projekt zagospodarowania działki określający usytuowanie budynku, zieleni, studni, dróg dojazdowych, składowania odpadów, ogrodzenia i sposobu oczyszczania/odprowadzania ścieków. W tym wypadku niezbędna jest mapa przygotowana do celów projektowych, którą należy zamówić w wydziale geodezji i kartografii.
  • dostarczyć oświadczenie o prawie do dysponowania określoną nieruchomością na cele budowlane (druk PB-3) lub odpowiednie szkice i rysunki czy inne pozwolenia, jeśli wymagają tego odrębne przepisy.

Pamiętaj, że w tej sytuacji organ administracyjny może wnieść sprzeciw w przeciągu 30 dni od dostarczenia zgłoszenia. I co równie ważne. Prace budowlane można rozpocząć nie później niż dwa lata po określeniu w zgłoszeniu daty rozpoczęcia inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji musisz dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy – potwierdzenia odbioru zbudowanych przyłączy.

W przypadku budowy bez zgłoszenia

Jeśli z kolei podejmiesz decyzję o budowie przyłączy bez zgłoszenia, ważne abyś zapoznał się z artykułem 29a Prawa budowlanego.

W oparciu o art. 29a prawa budowlanego przy budowie przyłączy bez zgłoszenia należy:

  • wykonać plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej (lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny funkcjonuje w trzech obszarach: centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Za udostępnianie map osobom zainteresowanym odpowiada Główny Geodeta Kraju (w obszarze centralnym), marszałkowie województw (w obszarze województw) oraz starostowie (w obszarze powiatów). Koszt takiej mapy kształtuje się od kilkunastu do kilkuset złotych (zazwyczaj max. 200 zł).
  • w przypadku samej budowy przyłączy (w zależności od ich rodzaju) stosować inne zapisy prawne – prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Musisz pamiętać, że wyboru rozwiązań nie można mieszać. Jak wybierzesz budowę przyłączy na podstawie zgłoszenia nie możesz nagle stosować się do warunków określonych w zasadach budowy przyłączy bez zgłoszenia.

Oświadczenie z elektrowni? Przesunięte w czasie!

Nie trzeba już przed rozpoczęciem budowy dostarczać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu. Nie oznacza to jednak, że takie dokumenty nie będą już w ogóle potrzebne. Będą – tylko ich weryfikacja nastąpi podczas oddawania inwestycji do użytkowania. Dlatego dla własnego komfortu warto postarać się o dwa dokumenty jeszcze przed rozpoczęciem budowy – potwierdzające dostęp do sieci energetycznej i dostęp do drogi publicznej.
 

Galeria zdjęć